Facebook

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Miasteczku Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsp2.miasteczko-slaskie.pl/

Data publikacji strony internetowej:  20.05.2020 r.

Data ostatniej aktualizacji: 20.05.2020 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (symbole po lewej stronie ) a w nim

 • wysoki kontrast
 • możliwość powiększenia liter
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.09.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Beata Ćwięczek

E-mail: szkolamiast@poczta.onet.pl

Telefon: +48 32 284 96 68

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo - skargowa

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

www. rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Miasteczku Śląskim

 1. Do budynku prowadzą 4 wejścia:
 • główne od ulicy Harcerskiej (7 schodów z podjazdem dla wózków inwalidzkich)
 • wyjścia ewakuacyjne od strony północnej (dla szkoły i przedszkola; 4 schody bez podjazdu dla niepełnosprawnych)
 • zachodniej dla szkoły (3 schody bez podjazdu dla niepełnosprawnych )
 • wejście główne do przedszkola (6 schodów - bez podjazdu dla niepełnosprawnych). Wejście od ulicy Harcerskiej.
 1. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze ( gabinet higienistki,  biblioteka, świetlica, kilka klas lekcyjnych ) wraz z salą gimnastyczną.
 2. Wejście do przedszkola ( od strony północnej budynku)
 3. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia: szatnia.
 4. W budynku nie ma windy.
 5. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 6. Przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym  zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 7. Osoba z niepełnosprawnością, wymagająca pomocy psa asystującego, ma prawo wejść do obiektu użyteczności publicznej, do których zalicza się szkołę, wraz z towarzyszącym psem asystującym - (art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż i posiadania przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego, że pies ma status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W szkole nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.