Facebook

Standardy ochrony małoletnich to zestaw zasad i procedur, które mają chronić dzieci i młodzież w placówkach oświatowych przed wszelkimi sytuacjami, w których mogliby zostać skrzywdzeni.
W plikach do pobrania znajduje się skrócona wersja dokumentu.
W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:
w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Miasteczku Śląskim nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
wszyscy pracownicy potrafią zdiagnozować symptomy krzywdzenia małoletniego oraz podejmować interwencje w przypadku podejrzenia, że małoletni jest ofiarą przemocy w szkole lub przemocy domowej,
podejmowane w szkole postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka, praw ucznia określonych w statucie szkoły oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych w szkole działań,
rodzice poszerzają wiedzę i umiejętności o metodach wychowania dziecka bez stosowania przemocy oraz potrafią je uczyć zasad bezpieczeństwa.
 
Ponadto przyjęto, że:
prowadzone w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Miasteczku Śląskim postępowanie na wypadek krzywdzenia lub podejrzenia krzywdzenia małoletnich jest zorganizowane w sposób zapewniający im skuteczną ochronę,
działania podejmowane w ramach ochrony małoletnich przed krzywdzeniem są dokumentowane oraz monitorowane i poddawane okresowej weryfikacji przy udziale wszystkich zainteresowanych podmiotów.
Uwzględniając powyższe założenia niniejszy dokument określa zatem standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole.

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2   W MIASTECZKU ŚLĄSKIM