Facebook

Profil szkoły

Szkoła jest bezpieczna, otwarta, przyjazna dla uczniów, rodziców oraz społeczności lokalnej. Szanuje prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, oryginalności i kreatywnego myślenia. Uczy wrażliwości na potrzeby innych. Zapewnia uczniom bogata i różnorodną ofertę edukacyjną. Wspomaga i pozytywnie motywuje do nauki oraz pracy nad sobą. Dba o wszechstronny rozwój osobowości, rozwój fizyczny uczniów na miarę współczesnego Europejczyka.

Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach z różnych dyscyplin naukowych i sportowych osiągając sukcesy. Korzystają z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych: „ Sport dla wszystkich” , SKS, zajęcia wokalno- taneczne, kółko szachowe, szkolny kabaret.
                                                      
Naszym celem jest szkoła:

EFEKTYWNA
sprawnie zarządzana, dająca absolwentowi rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, rozwijająca zainteresowania i wspierająca indywidualny rozwój ucznia.
PRZYJAZNA
dla ucznia, rodzica i pracownika, przekazująca dobre wzorce osobowe, ucząca patriotyzmu, dbałości o własne zdrowie i środowisko, dostosowująca wymagania do indywidualnych potrzeb każdego dziecka,
BEZPIECZNA
tolerancyjna, bez przemocy, konsekwentnie przestrzegająca jednolitych zasad wychowawczych ustalonych we współpracy z rodzicami.

Realizujemy cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Nasza szkoła stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

Do  zadań szkoły należy w szczególności:

 1. realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 2. respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń- szkoła- dom rodzinny;
 3. rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka koniecznych do rozumienia świata, umiejętności rozumowania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce i korzystania z różnych źródeł informacji z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych;
 4. wychowanie dzieci do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 5. kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata;
 6. poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;
 7. wyposażenie dziecka w umiejętności czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;
 8. kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w szczególności dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów;
 9. sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka  koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowania u dzieci dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz  tworzenie środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

Wizja szkoły:  

„Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać” (Cycero)

 

 • organizujemy proces dydaktyczno-wychowawczy w porozumieniu i we współpracy z rodzicami oraz instytucjami, aby zbudować własny świata wartości ucznia,
   
 • nasza szkoła rozwija się i jest przestrzenią wyrównywania szans edukacyjnych, wspierania uczniów o różnych potrzebach i możliwościach, aby każde dziecko mogło osiągnąć sukces,

 

 • szkoła funkcjonuje jako miejsce integracji różnych środowisk, jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej,
   
 • jesteśmy placówką przyjazną i otwartą na innowacyjne propozycje i działania, włączamy uczniów i ich rodziców do różnych form aktywności w środowisku edukacyjnym,
   
 • odzwierciedlenie efektów naszej pracy stanowi pozytywny i znaczący wizerunek szkoły w środowisku,


Model absolwenta:

  „ (..)Źródłem szczęścia nie są korzyści osobiste, ale świadomość tego co się zrobiło dla innych”                                                                                                                                                                                                                                      Jan Nowak – Jeziorański

 • Potrafi w praktyce zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności, jest samodzielny, wrażliwy i otwarty na innych ludzi.
   
 • Ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się życiem.
   
 • Dba o swoje zdrowie i rozwój fizyczny i psychiczny.
   
 • Troszczy się o środowisko naturalne.
   
   
 • Zna i stosuje zasady życia społecznego, jest odpowiedzialny, a jego decyzje są dojrzałe.
   
 • Dostrzega w nauce swoje szanse życiowe.
   
   
 • Jest otwarty, komunikatywny, kreatywny, a przede wszystkim świadomy sensu własnego życia.