Facebook

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023 r.

9 maja 2023, dodane przez: J.S. Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023 r.
grafika do wpisu: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2023 r.

REKRUTACJA 2023/2024

VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja zasadnicza

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie

 

15.05.2023

 

29.05.2023 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów wstępnych, dwujęzycznych, międzynarodowych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego oraz do oddziałów wymagających indywidualnych predyspozycji

 

15.05.2023

 

19.06.2023 15:00

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

 

30.05.2023 08:00

 

12.06.2023 15:00

Przeprowadzenie sprawdzianów kompetencji językowych/predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej oraz uzdolnień kierunkowych

Dokładne terminy znajdują się na stronie danej szkoły, która prowadzi takie oddziały. Wyniki zostaną opublikowane do 14 czerwca w szkole, w której kandydat przystąpił do sprawdzianu oraz w systemie rekrutacji na koncie kandydata

 

23.06.2023 08:00

 

10.07.2023 15:00

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia

Dostarczenie do szkoły I wyboru świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

 

23.06.2023

 

10.07.2023 15:00

Możliwość zmiany decyzji dotyczącej wyboru szkół lub złożenie nowego wniosku

Złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wcześniej złożonego wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 

18.07.2023

  Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia

 

18.07.2023 08:00

 

25.07.2023 15:00

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

Kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

26.07.2023 08:00

 

Publikacja list przyjętych